Integritetspolicy

Personuppgifter

caudpearls.se behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig

caudpearls.se, org. nr 969727-4125, med adress Stenorsvägen 41, 261 41 Landskrona, Sverige är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som kommer att behandlas

De uppgifter som behandlas är personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlat in från dig. De insamlade personuppgifterna  består av namn, adress, postadress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter samt information om din köp- och transaktionshistorik.

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Den rättsliga grunden för caudpearls.se behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås.

Vi är personuppgiftsansvariga och hanterar dina uppgifter enligt GDPR. Det innebär bland annat att vi ser till att:

  •        Ha ett tydligt syfte
  •        Ha en rättslig grund
  •        Skydda uppgifterna

Behandling av tredje part och överföring av personuppgifter

caudpearls.se är de enda som äger personuppgifterna som samlas in på vår webbplats och när du på annat sätt lämnar dina personliga uppgifter till oss. Din personliga identifierbara information kommer aldrig att säljas, bytas, överföras eller delas vidare till något annat företag eller person i något syfte utan ditt samtycke. caudpearls.se kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att caudpearls.se lämnar ut sådana personuppgifter.

Tidsperiod för behandling och lagring

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades, eller samlades in för. Personuppgifter som caudpearls.se behandlar i syfte att administrera kundförhållande, inklusive dina inköp och användarkonto, eller för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser eller avtal, t.ex. uppfylla garanti-, reklamations-, ångerrätts- eller försäkringsåtaganden, med dig behandlas under den tid det är nödvändigt för att caudpearls.se ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra vårt avtal eller rättsliga förpliktelser gentemot dig.

Dina rättigheter

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Du kan även när som helst begära rättelser av felaktiga uppgifter. Du kan också ha rätt att be oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig och att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter (s.k. dataportabilitet).

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter kan du också kontakta oss på våra kontaktuppgifter ovan. Du har även rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

Vid tvister som vi inte lyckas lösa, gällande annat än behandling av dina personuppgifter, kan du även använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr.

Ändringar av denna integritetspolicy

caudpearls.se kan komma att göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webb.